Jesle

Pravidelná docházka
• pro děti ve věku od 6 měsíců do 3 let
• péče o dítě v dopoledních a odpoledních hodinách v klidném prostředí se zahradou
• o děti pečuje kvalifikovaný personál – dětské zdravotní sestřičky
• spolupracujeme s dětským lékařem, který dohlíží na správný fyzický vývoj a výživu dětí
• možnost přijetí dítěte na libovolný počet dní v týdnu
• každé dítě má svojí osobní kartu
• zdárný vývoj je zajištěn rozdělením dětí podle věku a psychomotorického vývoje

Nepravidelná docházka

  • hlídání dětí dle potřeb maminek /možnost vybrat permanentky/
  • děti jsou zařazeny do kolektivu dětí, které docházejí do jeslí pravidelně


Program výchovné péče
Vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou a na základě tzv. dovednostního tréninku (časté opakování určité činnosti tak dlouho, až si ji dítě podvědomě osvojí).

Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií.

  1. Tělesná výchova. Zdravotní cviky – procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu
  2. Hudební výchova. Hudebně pohybová výchova – tanečky, procvičování rytmu, jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení
  3. Pracovní výchova. Hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavení kostek na sebe, práce s plastelínou, vystřihování, lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, hra na obchod, na maminku, kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře, apod.
  4. Výtvarná výchova. Děti malují voskovkami, křídami, uhlem, vodovými nebo temperovými barvami
  5. Rozumová výchova. Děti seznamujeme s přírodou, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, učíme se básničky a říkadla. dramatizace pohádek
  6. Mravní výchova. Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování