Vzdělávací program Vzdělávací program je členěn do kompaktního, vnitřně propojeného celku, členěného do jednotlivých oblastí. Opírá se o Rámcový program vzdělávání, vydaný aktuálně MŠMT. Z něj vychází náš Školní vzdělávací program a Třídní programy, které již konkrétně vytýčí cíle výchovně vzdělávací činnosti pro dané období a danou věkovou skupinu. Je charakterizován integrovaným pojetím, respektujícím přirozené potřeby dítěte a jeho začleňování se do společnosti, do životního prostředí.

Respektuje technickou zdatnost dětí nejen ve způsobu myšlení, ale i v manuálních činnostech. Organizace a metody výchovně vzdělávací práce směřují k naplnění znaků prožitkového učení, tedy spontaneity, komunikativnosti, experimentování. Práce s dětmi je volného charakteru, časově přizpůsobená schopnostem, aktuálnímu věkovému a intelektuálnímu složení kolektivu. Činnosti nejsou plánovány v průběhu dne „OD – DO“, způsob uspořádání režimu dne volíme tak, aby byl maximální časový prostor věnován HŘE (spontánní, ale i nenásilně řízené). Veškeré plánované cíle jsou realizovány formou hry, ne učení! Dítě má na HRU výsostné právo, které vychází právě z jeho přirozených potřeb.

Dokument Seznam soubor ke stažení ve formátu WORD 

Dokument Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání soubor ke stažení ve formátu WORD 

Výchovné bloky: jaro, léto, podzim, zima, svět pohádky, doprava, živá, neživá příroda, ochrana zdraví, Vánoce, Velikonoce, úcta k seniorům, moje rodina, můj kamarád….

Jeho využití v programu dětí vede k: osvojení návyků (hygienických, kulturních, společenských) k získání poznatků, zkušeností, prožitků, k posílení vůle, k seberealizaci, sebevědomí, vytrvalosti při činnostech, k respektování pravidel společenského soužití a v neposlední řadě ke správné výslovnosti, pojmenování vnímaného, k pojmenování a verbálnímu vyjádření svého pocitu – tedy atributů, nutných k plynulému, bezproblémovému přechodu a zvládání náročnějšího programu v ZŠ.

Interaktivní tabule V záři 2011 jsme do naší mateřské školy pořídili nový technický prvek ve vzdělávání dětí – interaktivní tabuli Věk, kdy děti začínají pracovat s informačními technologiemi se v dnešní době stále snižuje. Práce s interaktivní tabulí nabízí dětem nejen zábavu a různé hry, ale hlavně rozvíjí nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, cvičení paměti, trpělivost a pozornost, což má význam i v přípravě na školu a následné úspěšnosti v ní.

Děti se s interaktivní tabulí seznamují spontánně. Mohou společně pozorovat a komunikovat při řešení úkolu. Paní učitelky si pro ně připravují aktivity, které jsou zaměřeny na plnění cílů vyplývajících z třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd a děti se na ně vždy těší. Ovládání tabule je pro děti zajímavé, snadné, lze na ní pracovat přímo prstem a všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, a to je – hry. Interaktivní tabule tak přispívá k zefektivnění pracovních i vzdělávacích aktivit dětí.

Naše aktivity

 • Bohatá náplň činností vychází ze školního vzdělávacího programu 
 • Každý den plný sportovních a pohybových  aktivit, možnosti výběru z řady kroužků pro všestranný rozvoj osobnosti dětí 
 • Preferujeme pravidelný, zdravý pohyb jako základní návyk každého dítěte 
 • Během výuky děti pravidelně chodí cvičit do Sokolovny v MB, probíhá předplavecký výcvik, aerobik, pohybový kroužek, Zumba, Bruslení, Turistika
 • Dopolední procházky směřujeme do přírody (téměř denně chodíme na Štěpánku, jezdíme Na Radouč, navštěvujeme městské parky)
 • Na Jaře jezdíme do školy v přírodě
 • U dětí rozvíjíme estetické cítění, každý den si zpíváme, tančíme, kreslíme, pro děti jsou pravidelně pořádány výtvarné a keramické dílny, výuka hry na flétnu
 • Děti navštěvují divadlo, pořádáme vystoupení pro rodiče, jak v prostorách školy, tak i v divadle, pořádáme jarmark, jezdíme na výlety, vzdělávací expozice
 • Spolupráce s významnými sportovními kluby- BK Mladá Boleslav, Fit studio Gábina (trenérka jejíž svěřenkyně se staly juniorskými mistryněmi světa v kategorii STEP AEROBIK).
 • Spolupracujeme se základní školou Dr. E. Beneše – průběžně celý školní rok se děti účastní řady akcí, které pro ně základní škola připravuje, tak aby přechod dětí do ZŠ byl co nejpříjemnější.
 • Spolupráce s anglickou školou Hampson
 • Účastníme se sportovních soutěží a sportovních akcí
 • Mnoho zážitků a prožitků, aktivního poznávání a her nejen ve skupině 
 • Individuální přístup se sníženým počtem dětí ve skupině 
 • Příjemné, bezpečné prostředí se zkušenými pedagogy, lektorkami, lektory a trenéry
 • Hračky a vybavení z přírodních materiálů a dřeva, dle vyhovujících norem pro děti 
 • K dispozici herna, WC s koupelnou, jídelní kout, šatna. Ve venkovních prostorách dětské hřiště, pískoviště.
 • Zdravé, chutné a pestré jídlo – snídaně, svačiny, obědy dle přísných hygienických norem pro děti spolu s pitným režimem 
 • Kolektiv profesionálních učitelek, učitelů, trenérek a trenérů zajišťuje sehraný tým s kvalitním zázemím. V našem týmu máme zdravotníky, logopedického preventistu, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, kteří se ve svých profesích neustále vzdělávají.
 • Utváříme u dětí pevné základy pro budoucí výborné sportovní a studijní výkony
 • Pro podporu imunitního systému navštěvujeme v zimních měsících solnou jeskyni
 • Víme, že pohyb, řeč a myšlení spolu úzce souvisí, a proto je našim cílem vychovávat a vzdělávat děti rovnoměrně ve složce pohybové i rozumové tak, aby z malého Človíčka vyrostl kvalitní Člověk.

Zápis dítěte Provádí ředitelka školy na základě žádosti rodičů. Dítě je do mateřské školy přijímáno na začátku školního roku, pokud je volná kapacita v počtu zapsaných dětí, mohou se děti přijímat i v průběhu školního roku.

Denní docházka

Příjem dětí je obvykle do osmi hodin, možno i v průběhu celého dne, po dohodě rodičů s učitelkou. Z mateřské školy je možné dítě vyzvednout po obědě v době od 1200 do 1230 nebo po 14. hodině, popřípadě kdykoliv po dohodě s učitelkou.

Pojištění Děti jsou v naší mateřské škole pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa.

Potřebné vybavení dětí Oblečení do třídy, obuv na přezutí, pyžamo, náhradní oblečení na pobyt venku, pláštěnka. U mladších dětí doporučujeme označit jménem nebo značkou dítěte.

Spolupracujeme PaedDr. Iva Svárovská – poradenská služba v oblasti výchova, vzdělávání a rozvoje osobnosti

 • odborné konzultace pro rodiče dětí z MŠ
 • individuální rozvojový program pro děti s odloženou školní docházkou, děti s obtížemi v základních školních dovenostech – čtení, psaní
 • příprava na školu

17.listopadu 1380/511 /komplex Interma/, MB

Mgr.Bc.Hedvika Klemová – klinická logopedie

 • odborná péče se zaměřením na prevenci, diagnostiku a terapii dětí s narušenou komunikační schopností

Jičínská 1025 /budova Domova mládeže SOŠ a SOU/