Vzdělávací program Vzdělávací program je členěn do kompaktního, vnitřně propojeného celku, členěného do jednotlivých oblastí. Opírá se o Rámcový program vzdělávání, vydaný aktuálně MŠMT. Z něj vychází náš Školní vzdělávací program a Třídní programy, které již konkrétně vytýčí cíle výchovně vzdělávací činnosti pro dané období a danou věkovou skupinu. Je charakterizován integrovaným pojetím, respektujícím přirozené potřeby dítěte a jeho začleňování se do společnosti, do životního prostředí.

Respektuje technickou zdatnost dětí nejen ve způsobu myšlení, ale i v manuálních činnostech. Organizace a metody výchovně vzdělávací práce směřují k naplnění znaků prožitkového učení, tedy spontaneity, komunikativnosti, experimentování. Práce s dětmi je volného charakteru, časově přizpůsobená schopnostem, aktuálnímu věkovému a intelektuálnímu složení kolektivu. Činnosti nejsou plánovány v průběhu dne „OD – DO“, způsob uspořádání režimu dne volíme tak, aby byl maximální časový prostor věnován HŘE (spontánní, ale i nenásilně řízené). Veškeré plánované cíle jsou realizovány formou hry, ne učení! Dítě má na HRU výsostné právo, které vychází právě z jeho přirozených potřeb.

Dokument Seznam soubor ke stažení ve formátu WORD 

Dokument Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání soubor ke stažení ve formátu WORD 

Dokument Školní řád soubor ke stažení ve formátu PDF 

Výchovné bloky: jaro, léto, podzim, zima, svět pohádky, doprava, živá, neživá příroda, ochrana zdraví, Vánoce, Velikonoce, úcta k seniorům, moje rodina, můj kamarád….

Jeho využití v programu dětí vede k: osvojení návyků (hygienických, kulturních, společenských) k získání poznatků, zkušeností, prožitků, k posílení vůle, k seberealizaci, sebevědomí, vytrvalosti při činnostech, k respektování pravidel společenského soužití a v neposlední řadě ke správné výslovnosti, pojmenování vnímaného, k pojmenování a verbálnímu vyjádření svého pocitu – tedy atributů, nutných k plynulému, bezproblémovému přechodu a zvládání náročnějšího programu v ZŠ.

Interaktivní tabule V záři 2011 jsme do naší mateřské školy pořídili nový technický prvek ve vzdělávání dětí – interaktivní tabuli Věk, kdy děti začínají pracovat s informačními technologiemi se v dnešní době stále snižuje. Práce s interaktivní tabulí nabízí dětem nejen zábavu a různé hry, ale hlavně rozvíjí nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, cvičení paměti, trpělivost a pozornost, což má význam i v přípravě na školu a následné úspěšnosti v ní.

Děti se s interaktivní tabulí seznamují spontánně. Mohou společně pozorovat a komunikovat při řešení úkolu. Paní učitelky si pro ně připravují aktivity, které jsou zaměřeny na plnění cílů vyplývajících z třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd a děti se na ně vždy těší. Ovládání tabule je pro děti zajímavé, snadné, lze na ní pracovat přímo prstem a všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, a to je – hry. Interaktivní tabule tak přispívá k zefektivnění pracovních i vzdělávacích aktivit dětí.

Naše aktivity
 • Bohatá náplň činností vychází ze školního vzdělávacího programu 
 • Každý den plný sportovních a pohybových  aktivit, možnosti výběru z řady kroužků pro všestranný rozvoj osobnosti dětí 
 • Preferujeme pravidelný, zdravý pohyb jako základní návyk každého dítěte 
 • Během výuky děti pravidelně chodí cvičit do Sokolovny v MB, probíhá předplavecký výcvik, aerobik, pohybový kroužek, Zumba, Bruslení, Turistika
 • Dopolední procházky směřujeme do přírody (téměř denně chodíme na Štěpánku, jezdíme Na Radouč, navštěvujeme městské parky)
 • Na Jaře jezdíme do školy v přírodě
 • U dětí rozvíjíme estetické cítění, každý den si zpíváme, tančíme, kreslíme, pro děti jsou pravidelně pořádány výtvarné a keramické dílny, výuka hry na flétnu
 • Děti navštěvují divadlo, pořádáme vystoupení pro rodiče, jak v prostorách školy, tak i v divadle, pořádáme jarmark, jezdíme na výlety, vzdělávací expozice
 • Spolupráce s významnými sportovními kluby- BK Mladá Boleslav, Fit studio Gábina (trenérka jejíž svěřenkyně se staly juniorskými mistryněmi světa v kategorii STEP AEROBIK).
 • Spolupracujeme se základní školou Dr. E. Beneše – průběžně celý školní rok se děti účastní řady akcí, které pro ně základní škola připravuje, tak aby přechod dětí do ZŠ byl co nejpříjemnější.
 • Spolupráce s anglickou školou Hampson
 • Účastníme se sportovních soutěží a sportovních akcí
 • Mnoho zážitků a prožitků, aktivního poznávání a her nejen ve skupině 
 • Individuální přístup se sníženým počtem dětí ve skupině 
 • Příjemné, bezpečné prostředí se zkušenými pedagogy, lektorkami, lektory a trenéry
 • Hračky a vybavení z přírodních materiálů a dřeva, dle vyhovujících norem pro děti 
 • K dispozici herna, WC s koupelnou, jídelní kout, šatna. Ve venkovních prostorách dětské hřiště, pískoviště.
 • Zdravé, chutné a pestré jídlo – snídaně, svačiny, obědy dle přísných hygienických norem pro děti spolu s pitným režimem 
 • Kolektiv profesionálních učitelek, učitelů, trenérek a trenérů zajišťuje sehraný tým s kvalitním zázemím. V našem týmu máme zdravotníky, logopedického preventistu, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, kteří se ve svých profesích neustále vzdělávají.
 • Utváříme u dětí pevné základy pro budoucí výborné sportovní a studijní výkony
 • Pro podporu imunitního systému navštěvujeme v zimních měsících solnou jeskyni
 • Víme, že pohyb, řeč a myšlení spolu úzce souvisí, a proto je našim cílem vychovávat a vzdělávat děti rovnoměrně ve složce pohybové i rozumové tak, aby z malého Človíčka vyrostl kvalitní Člověk.

Zápis dítěte Provádí ředitelka školy na základě žádosti rodičů. Dítě je do mateřské školy přijímáno na začátku školního roku, pokud je volná kapacita v počtu zapsaných dětí, mohou se děti přijímat i v průběhu školního roku.

Denní docházka

Příjem dětí je obvykle do osmi hodin, možno i v průběhu celého dne, po dohodě rodičů s učitelkou. Z mateřské školy je možné dítě vyzvednout po obědě v době od 1200 do 1230 nebo po 14. hodině, popřípadě kdykoliv po dohodě s učitelkou.

Pojištění Děti jsou v naší mateřské škole pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa.

Potřebné vybavení dětí Oblečení do třídy, obuv na přezutí, pyžamo, náhradní oblečení na pobyt venku, pláštěnka. U mladších dětí doporučujeme označit jménem nebo značkou dítěte.

Spolupracujeme PaedDr. Iva Svárovská – poradenská služba v oblasti výchova, vzdělávání a rozvoje osobnosti

 • odborné konzultace pro rodiče dětí z MŠ
 • individuální rozvojový program pro děti s odloženou školní docházkou, děti s obtížemi v základních školních dovenostech – čtení, psaní
 • příprava na školu

17.listopadu 1380/511 /komplex Interma/, MB

Mgr.Bc.Hedvika Klemová – klinická logopedie

 • odborná péče se zaměřením na prevenci, diagnostiku a terapii dětí s narušenou komunikační schopností

Jičínská 1025 /budova Domova mládeže SOŠ a SOU/